Alle internet-, marktetingteksten en concepten op deze site zijn eigendom van Pure Hairextensions. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorwaarden voorafgaande toestemming te kopieren dan wel gedeeltelijk te kopieren.
Wij verzoeken met klem zelf eigen internet- en marketingteksten te schrijven en geen zinnen of zinsneden van deze website te gebruiken of te kopieren op andere internet sites.
Alle foto’s op deze site zijn eigendom van Pure Hairextensions. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorafgaande toestemming te kopieren en/of te printen.
Algemene voorwaarden
Pure Hairextensions
2012
Artikel 1
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Hairextensions en een cliënt waarop Pure Hairextensions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken
Artikel 2
Inspanning Pure Hairextensions
Pure Hairextensions zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Pure Hairextensions worden verteld. Pure Hairextensions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Pure Hairextensions zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
Artikel 3
Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure Hairextensions melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Hairextensions het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag Pure Hairextensions de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Pure Hairextensions moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy
Pure Hairextensions neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
Pure Hairextensions is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Pure Hairextensions verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 5
Betaling
Pure Hairextensions vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de studio.
De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Pure Hairextensions aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Pure Hairextensions zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Pure Hairextensions verschuldigd.
Artikel 6
Aansprakelijkheid
Pure Hairextensions is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Pure Hairextensions is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Hairextensions kunnen schadelijk zijn als de hairextensions verkeerd worden verzorgd en/of te lang in het haar worden gedragen. Pure hairextensions is hiervoor niet aansprakelijk.
Pure Hairextensions is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.
Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Pure Hairextensions zelf.
Artikel 7
Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pure Hairextensions.
Pure Hairextensions moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien Pure Hairextensions en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
Artikel 8
Garantie
Pure Hairextensions geeft de cliënt 2 maanden garantie dit geldt alleen op de uitgevallen hairextensions, Deze worden binnen 2 maanden terug geplaatst.
.Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
De cliënt op de hoogte is gebracht door Pure Hairextensions over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
De cliënt andere producten dan door Pure Hairextensions geadviseerde producten heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens het advies van Pure Hairextensions heeft gebruikt.
De client heeft gezwommen in chloor en/of zeewater.
Als de client de hairextensions heeft geblondeerd.
Artikel 9
Beschadiging en diefstal
Pure Hairextensions heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Pure Hairextensions meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 10
Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pure Hairextensions het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Bij Pure Hairextensions wordt gewerkt volgens de hygiëne regels.
Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
Artikel 11
Recht
Op elke overeenkomst tussen Pure Hairextensions en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Pure Hairextensions en ze zijn ook in de studio beschikbaar.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Alle internet-, marktetingteksten en concepten op deze site zijn eigendom van Pure Hairextensions. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorwaarden voorafgaande toestemming te kopieren dan wel gedeeltelijk te kopieren.
Wij verzoeken met klem zelf eigen internet- en marketingteksten te schrijven en geen zinnen of zinsneden van deze website te gebruiken of te kopieren op andere internet sites.
Alle foto’s op deze site zijn eigendom van Pure Hairextensions. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorafgaande toestemming te kopieren en/of te printen.

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl